een & al oor

PRIVACY POLICY Laatste update: 23-05-2018

1 Algemeen

1.1 Deze privacy policy (hierna: “Policy”) wordt gebruikt door een & al oor, een
eenmanszaak, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder
registratienummer 67029388 en kantoorhoudende aan de (5761 BW) Van de Poelstraat
8, Bakel (hierna: “Audicien” of “wij”). De Audicien is een bij de Stichting Audicienregister
(StAr) geregistreerd audicien, biedt in dat kader ook audicien-diensten en producten aan
en kan worden bereikt door te e-mailen naar info@eenenaloorbakel.nl

1.2 Deze Policy is van toepassing op alle verwerking van data die u identificeert alsmede data
die kan worden gebruikt om u te identificeren (hierna: “Persoonsgegevens”) door de
Audicien, zoals maar niet beperkt tot gebruik door de Audicien van een Winkel
Automatisering Pakket (hierna: de “Applicatie”).

1.3 De Applicatie wordt door de Audicien gebruikt ten behoeve van haar klanten (hierna:
“Klant”). Dit betekent dat Klant ten aanzien van de gegevensverwerkingen in de
Applicatie, met uitsluiting van de Audicien, ‘betrokkene’ is in de zin van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) ten aanzien van de
Persoonsgegevens zoals verwerkt door middel van de Applicatie. Deze Policy is slechts
bedoeld om u te informeren over de verwerking van uw Persoonsgegevens door de
Audicien. De Audicien is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

1.4 De Audicien is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG als wij uw gegevens
verwerken om diensten te kunnen leveren of als u contactgegevens verstrekt.

1.5 Deze Policy is op 23 mei 2018 vastgesteld en de Audicien is gerechtigd deze Policy op
ieder moment te wijzigen. Indien de Policy is gewijzigd, zal de gewijzigde versie aan u
kenbaar worden gemaakt door publicatie op de website van de Audicien of ter inzage in
onze winkel.

2 Verwerking van Persoonsgegevens

2.1 De Audicien is verantwoordelijk voor het vaststellen van het doel en de middelen voor de
verwerking van Persoonsgegevens. Daarom is de Audicien de
verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

2.2 Via persoonlijke, telefonische of digitale communicatie verzoeken wij om uw
persoonsgegevens. Daarnaast wordt uw bezoek op de locatie van de Audicien op
beeldmateriaal vastgelegd. Wij zullen voor zover nodig voor het de volgende
Persoonsgegevens verwerken:
Op verzoek:
• Initialen, voor- en achternaam;
• Adresgegevens;
• E-mailadres;
• Telefoonnummer(s);
• Geboortedatum;
• Geslacht;
• Bankgegevens;
• Burgerservicenummer;
• Gegevens zorgverzekering;
• Audiologische, medische en paramedische gegevens;
• Overige gegevens die u ons actief verstrekt zoals bijvoorbeeld communicatie met
uw arts of voorschrijver.
Automatisch bij bezoek locatie Audicien:
• Beeldregistratie;

2.3 De Audicien zal uw Persoonsgegevens altijd bewaren, tenzij u zich uitschrijft als klant.
Beeldregistraties bewaart de Audicien maximaal vier weken.

3 Doel en grondslag verzameling Persoonsgegevens

3.1 De grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens is dat de verwerking
noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met de Klant en/of de
toestemming van de betrokkene voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor de
verschillende doeleinden. De betrokkene heeft het recht de toestemming te alle tijde in te
trekken. De Audicien verzamelt uw Persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het identificeren van de Klant en/of andere betrokkenen;
• Uitvoering van overeenkomsten gesloten met de Klant, bijvoorbeeld voor de
levering van producten of diensten;
• Het monitoren van mutaties aan oor en adnexa in de ruimste zin des woords;
• Het verbeteren van onze dienstverlening en productaanbod;
• Communicatie;
• Marketing, bijvoorbeeld het sturen van de verschillende type dienstverlening door
de Audicien;
• Andere doeleinden mits dit vooraf met Klant of ander betrokkene is
overeengekomen.

4 Elektronische contactgegevens

4.1 Mocht u elektronische contactgegevens, zoals maar niet beperkt tot een e-mailadres, aan
de Audicien hebben verstrekt, kunt u e-mails of briefpost ontvangen van de Audicien.
Door aan de Audicien uw gegevens te verstrekken, geeft u aan dat u akkoord gaat met
het ontvangen van e-mails van de Audicien en de verwerking hiervan.

5 Ontvangers van Persoonsgegevens

5.1 De gegevens, waaronder Persoonsgegevens, zijn inzichtelijk voor audicien en indien van
toepassing stagiaires van de Audicien alsmede:
Leveranciers: De partij(en) die aan de Audicien producten en/of diensten ter beschikking
stelt om de werkzaamheden van de Audicien op uit te voeren. De Audicien draagt er zorg
voor dat Persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte worden verwerkt
en opgeslagen.

5.2 De gegevens, waaronder Persoonsgegevens, zijn uitsluitend voor u als betrokkene
inzichtelijk.

6 Beveiliging

6.1 De Audicien hecht groot belang aan de beveiliging van Persoonsgegevens. Daarom
neemt de Audicien technische en organisatorische maatregelen om Persoonsgegevens
tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking te beschermen. Om de
Persoonsgegevens te beveiligen, worden de volgende maatregelen door de Audicien
geïmplementeerd:
• Encryptie van Persoonsgegevens bij verzending en transport;
• Beveiliging van servers en opslagruimte voor Persoonsgegevens met
wachtwoorden.

7 Uw rechten

7.1 De AVG geeft u bepaalde rechten ten aanzien van uw Persoonsgegevens. De Audicien is
de entiteit (ten aanzien van verwerkingen) die deze rechten voor u kan effectueren. Op
basis van de geldende wet- en regelgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij
de autoriteit persoonsgegevens en daarnaast heeft u de volgende rechten:
• Bezwaar: Afhankelijk van de situatie, heeft u het recht om bezwaar te maken
tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens en de omstandigheden
waaronder dit plaatsvindt.
• Toegang: U heeft het recht om, met redelijke tussenpozen, te informeren i) of uw
Persoonsgegevens worden verwerkt, ii) met welke doeleinden deze verwerking
plaatsvindt, iii) welke categorieën van Persoonsgegevens betrokken zijn, en iv)
wie de ontvangers of categorieën van ontvangers van Persoonsgegevens zijn.
• Wijziging, verwijdering, blokkering, verwijdering: Onder omstandigheden
heeft u het recht om Persoonsgegevens te laten verbeteren, aan te vullen, te
verwijderen of af te schermen indien Persoonsgegevens feitelijk onjuist, voor het
doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn
dan wel enigszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.
• Kennisgeving: U heeft het recht om een mededeling te ontvangen van de
partijen die uw Persoonsgegevens hebben ontvangen indien uw
Persoonsgegevens naar aanleiding van uw verzoek zijn verbeterd, aangevuld,
verwijderd of afgeschermd. Het voorgaande geldt tenzij een dergelijke handeling
onmogelijk is of een onredelijke inspanning vergt van een
verwerkingsverantwoordelijke.

7.2 Indien u verzoekt uw Persoonsgegevens te verwijderen of te blokkeren, dan kan het zijn
dat u bepaalde informatie van de Audicien niet meer ontvangt.

8 Minderjarig

8.1 Indien u jonger bent dan 16 jaar, dient een van uw ouders dan wel uw wettelijke voogd,
toestemming te geven voor het verwerken van de persoonsgegevens als uiteengezet in
deze Policy.

9 Toepasselijk recht en geschillen

9.1 Het Nederlands recht is exclusief van toepassing op deze Policy.
9.2 Ieder geschil in verband met deze Policy zal worden voorgelegd aan de bevoegde
rechtbank Oost-Brabant, zittingsplaats ‘s-Hertogenbosch.

10 Vragen

10.1 Mocht u vragen hebben over uw privacy, dan kunt u contact opnemen met de Audicien
via info@eenenaloorbakel.nl